တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရခုနှစ်

တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရကျောင်းသားဦးရေ